top of page

Ennustepalvelujen tuottaminen - palvelumallit


Taloudellisia ennustepalveluja voidaan tuottaa erilaisin menetelmin ja periaattein. Seuraavassa kuvaan kahden yleisimmin käytetyn mallin perusideaa.

Projektiperusteinen palvelumalli

Tässä palvelumallissa ennustepalveluja tarjotaan ja tuotetaan ensisijaisesti silloin, kun asiakkaalle tulee erityisen tapahtuman seurauksena selkeä tarve ennustelaskelmien hyödyntämiselle. Näitä tapahtumia tai projekteja voivat olla esimerkiksi investoinnit, yrityskaupat, kassakriisi tai esimerkiksi liiketoiminnan kasvattaminen. Nämä laskentaprojektit ovat usein selkeästi rajattuja kokonaisuuksia, joihin liittyy liiketoiminnallisesti kriittinen päätöksentekotilanne. Palvelutuottajalle on hyödyksi, että tämän seurauksena asiakas on erittäin motivoitunut antamaan tietoja omasta liiketoiminnastaan sekä arvioita sen tulevasta kehittymisestä. Palvelutuottajan onkin tässä tilanteessa huomattavasti helpompaa antaa konkreettisia päätöksentekovaihtoehtoja ennustelaskelmiin perustuen.

Jatkuvaperusteinen palvelumalli

Tämän palvelumallin ennustesykli ei ole riippuvainen merkittävistä liiketoiminnallisista tapahtumista tai projekteista. Sen sijaan ennusteiden tuottaminen on sidottu aikaan. Asiakkaalle tehdään ennalta sovituin väliajoin ennustelaskelmat ja raportit – esimerkiksi tulos-, tase ja kassavirtaennusteet tehdään joka neljännesvuosi. Palvelun hyödyt sekä asiakkaalle että palvelutuottajalle realisoituvat yleensä pitkän ajan kuluessa. Liiketoiminnan ja -talouden tuntemus kasvavat. Asiakkaalla on säännöllisesti päivitetty konkreettinen näkemys tulevasta toiminnan kehityksestä.

_____________________________________

On keskeistä, että palvelutuottaja ei lukkiudu pelkästään jommankumman palvelumallin käyttäjäksi. Sen sijaan on tarkoituksenmukaisempaa, että eri palvelumalleja sovelletaan asiakaskohtaisesti. Vestamate-sovellusta voidaan hyödyntää kummassakin palvelumallissa. Lähiaikoina sovellukseen on tulossa ominaisuuksia, jota parantavat erityisesti jatkuvaperusteisen mallin mukaista palvelutuotantoa.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Tunnisteita ei vielä ole.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page